అందులో దాని లక్ష్యం వివరించటం జరిగింది.నేను నిర్వహించే రెండు బ్లాగ్ లనుఆదరించినట్లు గానే ఈ బ్లాగ్ ను కూడా ఆదరించగలరు. 
snehithfoundation.blogspot.in
https://www.facebook/groups/friendfoundation